Forskning i ideologins tjänst - hur ideella organisationer använder vetenskap

Det har sagts att vår tid är en av de mest vetenskapsberoende i historien. En följd av detta är att allt fler organisationer inte bara hänvisar till utan även använder vetenskap. Boken Forskning i ideologins tjänst diskuterar hur och varför ideella organisationer använder vetenskap.

Innehållet bygger på tre fallstudier av svenska ideella organisationer med relationer till nykterhetsrörelsen. Varför använder dessa ideella organisationer vetenskap? Räcker det inte enbart med ideologi? Används vetenskap för att stötta en ideologi eller används vetenskap i stället för en ideologi?

Boken är avsedd för ledare i det svenska civilsamhället som arbetar med forskning och utvecklingsfrågor samt för forskare och studenter som är intresserade av hur organisationer använder vetenskap. I boken behandlas vetenskapens betydelse för att styra ideella organisationer, motivera ideella, medlemmar och anställda samt för att öka ideella organisationers oberoende.

En av slutsatserna i boken är att vetenskap används i ideologins tjänst snarare än att ideologin underställs vetenskapens ideal. Utifrån denna slutsats mejslas i bokens avslutande kapitel fram ett antal principer för hur ideella organisationer kan använda vetenskap i ideologins tjänst.

Ola Segnestam Larsson forskar om ideella organisationer och civilsamhällesfrågor vid forskningscentrumet Score, Stockholms universitet samt vid Avdelningen för forskning om det civila samhället, Ersta Sköndal högskola.