Kurage frågar kulturministern om demokrativillkoren

Kulturminister Jeanette Gustafsdotter. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Med anledning av regeringens lagrådsremiss gällande statens stöd till trossamfund och demokrativillkor för statliga bidrag till civilsamhällets organisationer ställer vi några frågor till ansvarig statsråd, kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

I skrivningarna för Allmänna Arvsfonden ställs höga krav på organisationer att säkerställa att man inte har företrädare som bryter mot dessa demokrativillkor. Har regeringen räknat på hur stor andel av nuvarande stöd som förväntas gå till en sådan kontrollfunktion?
– Sådana beräkningar finns inte. Hur stora resurser en sådan kontroll kräver beror på hur organisationerna arbetar med frågorna redan idag.

Vad har kulturministern för råd till organisationer som är oroliga för att man inte kommer att kunna säkerställa att alla sina företrädare lever upp till dessa krav i varje enskilt ögonblick?
– Det är viktigt att även företrädares ageranden omfattas av demokrativillkoret för att villkoret inte ska bli verkningslöst. Det är också rimligt att organisationer har ett ansvar för de personer som ges utrymme inom organisationen och har i uppdrag att företräda den. För att företrädaransvaret inte ska få orimliga konsekvenser föreslås samtidigt en undantagsregel där stöd ändå kan lämnas, om där finns särskilda skäl. Sådana kan till exempel vara att samfundet vidtar åtgärder när det uppdagats att en företrädare bryter mot reglerna.

Betyder skrivningar angående trossamfund att statliga pengar inte kan få till samfund som t.ex inte godkänner kvinnliga präster eller liknande?
– Utgångspunkten är att diskriminering eller kränkningar inte kan tolereras vid statligt stöd och att trossamfund som agerar på ett diskriminerande eller kränkande sätt därför inte ska få sådant. Samtidigt finns en viss respekt för samfundens rätt att fritt välja företrädare för den religiösa kärnverksamheten. Särbehandling vid sådana val kommer inte nödvändigtvis att exkludera ett samfund från stöd. Detta gäller dock enbart företrädare för den religiösa kärnverksamheten, inte all personal. Bedömning av vilka som har rätt till stöd kommer att ligga hos myndighet.

Är det kulturministerns mening att dessa demokrativillkor även ska gälla andra statliga stöd, till exempel presstöd, eller t.ex Tillväxtverkets och Vinnovas stöd till företagande och socialt entreprenörskap?
– Förslagen i lagrådsremissen gäller enbart stöd till trossamfund och stöd till civilsamhället ur Allmänna arvsfonden. Vilka av de förordningar som reglerar statsbidrag som blir aktuella, återkommer regeringen till efter det att lagrådet har tagit ställning till lagrådsremissen och riksdagen har behandlat den kommande propositionen.

 

Erik Wagner