Civilsamhället och världens ojämlikhet av Anna Stenvinkel

Fantastiska framsteg har gjorts de senaste decennierna för att minska fattigdom och förbättra människors levnadsvillkor, men de har inte kommit alla till del. Just nu riskerar dessutom dessa framsteg att gå förlorade till följd av den pågående coronapandemin. Covid-19 har förvärrat ojämlikheten i världen och som alltid drabbas de mest utsatta människorna hårdast i krisen.
100 miljoner fler människor riskerar att hamna i extrem fattigdom på grund av pandemin och åtgärderna som tas för att begränsa den. Människor förlorar sina försörjningsmöjligheter och begränsad tillgång till sociala trygghetssystem bidrar till ökad ojämlikhet. 1,4 miljarder barn drabbas av skolstängningar där digitala klyftor resulterar i ökad ojämlikhet i tillgång till utbildning.

Ett av de viktigaste åtagandena inom Agenda 2030 sätter ljuset på just ojämlikhet – åtagandet om att ingen ska lämnas utanför. Det är ett löfte om att alla, överallt, ska kunna ta del av utvecklingens framsteg. Det handlar om att utrota all form av extrem fattigdom, minska ojämlikheter och bekämpa diskriminering.

Åtagandet har ett särskilt fokus på de som lever i störst fattigdom och utsatthet. Det kan till exempel vara kvinnor och flickor, barn, unga och äldre, människor med funktionsnedsättning samt etniska och religiösa minoritetsgrupper. I många länder står människor på flykt, migranter och HBTQI-personer inför svåra hinder i form av diskriminering, exkludering och inskränkta rättigheter – mönster som måste brytas om åtagandet ska uppfyllas. Här ser vi att civilsamhället, lokalt och globalt, är särskilt viktigt för att säkerställa att världens ledare håller sitt löfte.

Civilsamhället arbetar för att minska ojämlikhet på flera sätt. Den verksamhet som genomförs tillsammans med partnerorganisationer ute i världen bidrar till minskad ojämlikhet genom att till exempel säkerställa människors rätt till utbildning, sjukvård, vatten och mark, genom förbättrade försörjningsmöjligheter och ökad tillgång till sociala trygghetssystem. Detta arbete riktar sig ofta till de mest utsatta grupperna och till platser dit staten och andra aktörer inte når.

Grunden i allt ForumCivs arbete handlar om stärkt delaktighet genom att stötta människors organisering och möjligheter att påverka sina levnadsvillkor. I Belarus ser vi just nu hur långsiktigt stöd till civilsamhället ger människor makt att förändra. Många av dem som deltar i de fredliga demonstrationerna har fått stöd av svenska civilsamhällesorganisationer i flera år. Andra exempel är arbetet för att öka kvinnors politiska deltagande i Somalia och stärkt dialog mellan HBTQI-personer och beslutsfattare i Rwanda.

I vissa fall lämnas människor avsiktligt utanför av sina regeringar eller samhällen. Här har civilsamhället en extra viktig roll att sätta press på beslutsfattare, förändra normer och stärka rösterna hos människorna som marginaliseras. Lika viktig är civilsamhällets roll som påverkansaktör, både i de länder där vi arbetar tillsammans med partnerorganisationer och gentemot våra egna beslutsfattare, men också gentemot aktörer som FN och EU. Ytterst handlar minskad ojämlikhet om politisk vilja. Om vi ska nå åtagandet om att ingen lämnas utanför krävs politisk vilja att bryta institutionaliserad diskriminering och att fördela resurser och bedriva en inkluderande politik som bygger jämlika, fredliga och hållbara samhällen.

Civilsamhällets påverkansarbete för politiska reformer är avgörande för att minska ojämlikhet. Det kan handla om att driva på för klimatpolitik som möjliggör en omställning mot hållbar utveckling men som också ser till att människor som redan idag drabbas av klimatförändringar får stöd till anpassning. Ett annat exempel är påverkansarbetet för att få till rättvisa skattesystem som finansierar välfärd för alla. Eller för en lagstiftning som säkerställer att multinationella företag tar sitt ansvar för mänskliga rättigheter i hela värdekedjan.

Att minska ojämlikhet handlar inte bara om att lyfta dem som lämnas utanför, det är minst lika viktigt att prata om de som har i överflöd och strukturerna som tillåter det. Vi måste utmana de som har makten och stötta demokratisk utveckling i en tid som präglas av en auktoritär utveckling där civilsamhället får allt svårare att verka.

 

Anna Stenvinkel är generalsekreterare för ForumCiv och har under hela sitt arbetsliv arbetat inom mindre och större organisationer och har bred kunskap om civilsamhället och dess förutsättningar och möjligheter. Anna nås på anna.stenvinkel@forumciv.org.

Glöm inte att prenumerera på Kurage!